Monday, Apr 21st

Last update07:43:51 PM GMT

Headlines:
You are here:: หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างท่อและประสาน

สาขาวิชาช่างท่อและประสาน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)

 

ชื่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาช่างท่อและประสาน

Diploma in Industrial Plumbing and Welding

 

ชื่อย่อหลักสูตร

ปวส. ช่างท่อและประสาน

Dip. in Industrial Plumbing and Welding

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ

1. ปฏิบัติงานเชิงวิชาการเกี่ยวกับงานระบบท่ออุตสาหกรรม  งานระบบสุขาภิบาล  งานเชื่อมโลหะ เชื่อมท่อ – โลหะแผ่น งานโครงสร้างเหล็ก  งานซ่อมบำรุงระบบประปาสุขาภิบาล  รวมทั้งเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

2. ปฏิบัติงานหน้าที่ช่างเทคนิคทางอุตสาหกรรม ช่างเชื่อม – ประกอบท่อ  สามารถดำเนินงานได้ตามวิชาชีพที่ได้ศึกษามา  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ

3. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  กิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้า ปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ และแสดงออกในทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติวิชาชีพ

4. เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  ตลอดจนมีความรับผิดชอบที่ตัวเองได้กระทำ  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)    สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการซ่อมบำรุง ช่างเชื่อม  และโลหะแผ่น ช่างโลหะ ช่างเขียนแบบหรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า