Monday, Nov 24th

Last update07:57:21 PM GMT

Headlines:
You are here:: หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างท่อและประสาน

สาขาวิชาช่างท่อและประสาน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

 

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาช่างท่อและประสาน

ชื่อภาษาอังกฤษ                Diploma in Industrial Plumbing

 

ชื่อประกาศนียบัตร

ชื่อเต็มภาษาไทย                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาช่างท่อและประสาน

ชื่อย่อภาษาไทย                ปวส.ช่างท่อและประสาน

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ           Diploma in Industrial Plumbing

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ             Dip. in Industrial Plumbing

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตกำลังคนที่มีความรู้และทักษะ ผู้ซึ้งสามารถปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิค ควบคุมการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ สังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีความรู้และทักษะ ผู้ซึ้งสามารถปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิค ควบคุม การทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่พึงประสงค์

2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีความสามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศฺิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือเทียบเท่าตามที่กำหนด

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday21
mod_vvisit_counterYesterday276
mod_vvisit_counterThis week297
mod_vvisit_counterLast week2586
mod_vvisit_counterThis month8068
mod_vvisit_counterLast month11158
mod_vvisit_counterAll days146300