Sunday, Apr 20th

Last update07:43:51 PM GMT

Headlines:
You are here:: หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลเกษตร

สาขาวิชาช่างกลเกษตร

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548)

 

ชื่อหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาช่างกลเกษตร

Diploma in Farm Mechanics

 

ชื่อย่อหลักสูตร

ปวส. ช่างกลเกษตร

Dip. In Farm Mechanics

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ

1. ปฏิบัติการเชิงวิชาการในด้านเครื่องจักรกลเกษตร  เกี่ยวกับการออกแบบ  การสร้าง  และการทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร

2. ปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างเทคนิคและผู้ช่วยวิศวกรการเกษตรในการเลือกใช้  การให้การบริการและบำรุงรักษา  การซ่อมและปรับปรุงเครื่องมือ  อุปกรณ์เครื่องจักรกลเกษตรทุกชนิด  ตลอดจนการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร  ให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพการใช้งาน

3. ปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ  โดยมีการวางแผนควบคุมงานอย่างรอบคอม   เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ปัญหา  ด้วยหลักการและเหตุผลและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

4. มีคุณธรรม  ระเบียบวินัย  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  มีความขยันหมั่นเพียร  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความสำนึกในจรรยาบรรณของอาชีพและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลเกษตร  สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขาวิชาช่างโลหะ  หรือเทียบเท่าซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐแล้ว

2. เป็นผู้ท่ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (วิทย์ – คณิต) หรือเทียบเท่า