Saturday, Nov 01st

Last update12:06:58 AM GMT

Headlines:
You are here:: หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลเกษตร

สาขาวิชาช่างกลเกษตร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

 

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาช่างกลเกษตร

ชื่อภาษาอังกฤษ                Diploma in Farm Mechanics

 

ชื่อประกาศนียบัตร

ชื่อเต็มภาษาไทย                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาช่างกลเกษตร

ชื่อย่อภาษาไทย                ปวส.ช่างกลเกษตร

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ           Diploma in Farm Mechanics

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ             Dip. in Farm Mechanics

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตกำลังคนที่มีความรู้และทักษะ ผู้ซึ้งสามารถปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิค ควบคุมการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ สังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีความรู้และทักษะ ผู้ซึ้งสามารถปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิค ควบคุม การทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่พึงประสงค์

2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีความสามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างกลเกษตร ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างเกษตร หรือเทียบเท่าตามที่กำหนด