ทำเนียบนักวิจัย

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)
ชื่อนักวิจัย ชื่อโครงการงานวิจัย

นายคมกฤษณ์ วรเดชนัยนา

The power of words in denomination of hero in Isan tale literature

นายคมกฤษณ์ วรเดชนัยนา

พระลักพระลาม : การปรับเปลี่ยนจากพระเอกในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนา

นายคมกฤษณ์ วรเดชนัยนา

Trans-boundary in Isan-Lanxang Literature Phra Lax Phra Lam

นายคมกฤษณ์ วรเดชนัยนา

Isan Mural Paintings:Integration of Lacal Literature and Vesual Arts

ผศ.ดร.ยุพาภรณ์ ศรีตะการ

Rexiew of th SFL Genre-Based Approach in a Thai Tertiary Context

ผศ.ดร.สุวิทย์ ธรรมแสง

The Development of Indicators and Form of Knowledge Management in Production Management Case Study:Agricultural Machine Industry in the Northeast of Thailand

นายธงชัย เครือผือ

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อมในสภาวะกึ่งแข็งของอะลูมิเนียมผสม SSM356

นายธงชัย เครือผือ

การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดฟางเพื่อใช้สำหรับการผลิตเชื้อเพลิง

นายชาญชัย เหลาหา

การเลือกรูปแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดต้นทุนการซ่อมบำรุงรถบรรทุก; กรณีศึกษารถบรรทุกสินค้าเกษตร

นายกิติพงศ์ จิรวรรณกูล

การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารสูงประเภทโครงข้อแข็งระบบกล่องโดยใช้แบบจำลองความต่อเนื่อง