ประกาศ/คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2561

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

* ค้นหาชื่อคำสั่ง กด Ctrl+F

ประกาศ/คำสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2561

วันที่ประกาศ รายการประกาศ

Download 

PDF,.DOC

พ.ศ. 2561
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561
กำหนดการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 Download
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 กำหนดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 Download
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

การสอนชดเชย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Download

 

เลขที่คำสั่ง รายการคำสั่ง

Download 

PDF,.DOC

พ.ศ. 2561
11/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
Download
10/2561 - -
9/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเบื้องต้น Download
8/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานซ่อมบำรุงเครื่องมือกล สำหรับนักเทคโนโลยีและครูช่างอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
Download
7/2561 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการอาชีวศึกษา
Download
6/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาระบบราง
Download
5/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
Download
4/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2561
Download
3/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนเบื้องต้น Download
2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
Download
1/2561 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Download