ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกคุณภาพ (FM)

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
AttachmentSize
FM-01 การจัดทำปฏิทินการศึกษาและการจัดทำแผนการรับนักศึกษา400.77 KB
FM-02 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร96 ไบต์
FM-03 การจัดทำแผนการเรียน86.38 KB
FM-04 การจัดทำตารางเรียนและตารางสอน240.86 KB
FM-05 การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (มคอ.4)304.37 KB
FM-06 การคัดเลือกนักศึกษา119.9 KB
FM-07 การลงทะเบียนเรียน131.06 KB
FM-08 การบริการงานทะเบียน138.74 KB
FM-09 การจัดการเรียนการสอนรายงานผลดำเนิน (มคอ.5,6)809.88 KB
FM-10 สหกิจและการฝึกงานในสถานประกอบการ104 ไบต์
FM-11 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา290.48 KB
FM-12 การประมวลผลและการอนุมัติผลการศึกษา29.62 KB
FM-13 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)36.05 KB
FM-14 การประเมินสัมฤทธิผลตามคุณลักษณะของบัณฑิต111 ไบต์
FM-15 งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ104 ไบต์
FM-16 งานองค์กรนักศึกษา254.91 KB
FM-17 งานพัฒนานักศึกษา50.03 KB
FM-18 งานสวัสดิการนักศึกษา1.71 MB
FM-19 การบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว518.18 KB
FM-20 การให้บริการนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา1.23 MB
FM-21 การติดตามผลสำเร็จการศึกษาและบริการศิษย์เก่า636.62 KB
FM-22 การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา189.26 KB
FM-23 การบริการทางวิชาการ90 ไบต์
FM-24 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์291.09 KB
FM-25 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม108 ไบต์
FM-26 การจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ102 ไบต์
FM-27 การจัดงบประมาณและติดตามประเมินผลงบประมาณ(2-2-61)87.39 KB
FM-28-การบริหารสินทรัพย์704.38 KB
FM-29-การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ92.58 KB
FM-30 งานบริการและสวัสดิการ1.08 MB
FM-31 การเตรียมห้องและอุปกรณ์175.16 KB
FM-32 งานการเงินและบัญชี90.35 KB
FM-33 งานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ110 ไบต์
FM-34-การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร.223.94 KB
FM-35 การสรรหาบุคลากร26.75 KB
FM-36 การพัฒนาบุคลากร4.32 MB
FM-37 การประเมินผลการปฏิบัติงาน96 ไบต์
FM-38 การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์96 ไบต์
FM-39 ระบบบริหารความเสี่ยง91 ไบต์
FM-40 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน99 ไบต์
FM-41 การควบคุมเอกสารคุณภาพ446.25 KB
FM-42 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน709.39 KB
FM-43 การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน269.39 KB
FM-44 การควบคุมบันทึกคุณภาพ182.3 KB
FM-45 การทบทวนของฝ่ายบริหาร448.95 KB