โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา
     ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุทธิพร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ, คณาจารย์ และบุคลากร ซึ่งกิจกรรมโครงการฯ มีการบรรยายในเรื่องต่างๆ อาทิ

     - การอยู่ร่วมกันในสังคมและความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย คุณนิรันดร์ ยาวระ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซน เอ็นจิเนอร์ริ่ง จำกัด
     - การเตรียมตัวเพื่อการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน โดย คุณยุทธ์รชต ไพศาลรอดยุทธ์ จากบริษัท BJC Heavy industries จำกัด
     - การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดย อาจารย์เดโช  แสนภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
     - กระบวนการสมัครงานยุคไทยแลนด์ 4.0  โดย คุณปรัชญ์กวิน กิตติเลิศวีรกุล จากบริษัทซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด

     ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ ทราบกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพเฉพาะ ตลอดทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข่าว : พุทธศักดิ์ กำจร
ภาพ : ชำนาญ กมลสินธุ์, พุทธศักดิ์  กำจร