ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย รอบ 2

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

ประชาสัมพันธ์จากงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย

ประจำปีงบประมาณ  2559 รอบ 2  ดำเนินการวิจัยภายใต้ชื่อ  “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ  (คอบช.)”หากนักวิจัยท่านใดสนใจ  สามารถดำเนินการดังนี้

     1. ดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัยพร้อมแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยและคู่มือการลงทะเบียน รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่  

         http://nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th 

     2. ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ที่ http://www.ntms.go.th  โดยเลือกหัวข้อวิจัยที่ต้องการขอรับทุน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559 

         กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด  ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์และแนบไฟล์โครงการวิจัย/แผนงานวิจัยและโครงการ

         วิจัยย่อยในรูปแบบ PDF  หากพ้นกำหนด คอบช. จะไม่รับพิจารณา

     3. ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการจำนวน 11 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 3 แผ่น มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่  1  มีนาคม 2559

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- สำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนฯ 
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตฯ 
- กรอบการวิจัย ด้านการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย