ประกาศการจัดสอบสมรรถนะทางวิชาช่าง และการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

 

ประกาศกำหนดการจัดสอบสมรรถนะทางวิชาช่าง  สำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส.

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ขอแจ้งกำหนดการจัดสอบสมรรถนะทางวิชาช่างให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา 2558   ในระดับ ปวส.  จำนวน  2  ครั้ง  ดังนี้

          สอบครั้งที่  1   ในวันที่  14  พฤษภาคม 2559

          สอบครั้งที่  2   ในวันที่  23  พฤษภาคม 2559

 

 

ประกาศการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา  ระดับ ปวส. และปริญญาตรี

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา 2558

(ภาคการศึกษาสุดท้าย)  ในระดับ ปวส.และปริญญาตรี  จำนวน  2 ครั้ง  ดังนี้

          สอบครั้งที่ 1  ในวันที่  23  เมษายน  2559           (ปวส. ช่วงเช้า,ปริญญาตรี ช่วงบ่าย )

          สอบครั้งที่ 2  ในวันที่  28  พฤษภาคม  2559        (ปวส. ช่วงเช้า,ปริญญาตรี ช่วงบ่าย )

 

 

หมายเหตุ    ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ ตามวันและเวลาดังกล่าว