กิจกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)
โครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคลากร

      ระหว่างวันที่ 29, 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการพัฒนาด้านการบริหารจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคลากร ณ โรงแรม ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุทธิพร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส รักษาบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ธนพุทธิวิโรจน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และดร.ภูกิจ  คุณเจริญหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการจัดโครงการฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการบริหารจัดการและการพัฒนาแผนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร การติดตามการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการพัฒนาด้านการบริหารจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 46 คน

 อ่านต่อ >>>

 

โครงการการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่สถาบันเครือข่ายและศิษย์เก่า"การบริหารคุณภาพ (Quality Management)" วันที่ 3-4 ส.ค. 60

 

          วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่สถาบันเครือข่ายและศิษย์เก่า โดยมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ
1. การอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสอนอาจารยด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ และได้รับเกียรติจากท่านรองฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.โอภาส รักษาบุญเป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรฝึกอบรมได้แก่ อ สัมฤทธ์ ทิมา และคุณ กัญญา เมืองมณี เป็นวิทยากรบรรยาย
2.หัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม Labview ณ ห้อง18A302 อาคาร 18 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ประพันธ์  ยาวระ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.วิทยา ชำนาญไพรและ อาจารย์สิทธิเดช  เหล่าจูม เป็นวิทยากรบรรยาย
3.หัวข้อเรื่อง การบริหารคุณภาพ (Quality Management)  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร2 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร สุวิทย์ ธรรมแสง และ ดร.ชาญชัย เหล่าหา เป็นวิทยากรบรรยาย

 

อ่านข่าวโครงการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสอนอาจารยด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต >>...

อ่านข่าวโครงการเรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม Labview >>...

อ่านข่าวโครงการเรื่อง การบริหารคุณภาพ (Quality Management) >>...

 

 

กิจกรรมประกวดดาว - เดือนคณะครุศาสตร์ 2560

 

      เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน ประจำปี 2560  โดยได้รับเกียรติจาก นายประพันธ์ ยาวระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อค้นหาตัวแทนนิสิตในการประชาสัมพันธ์คณะ สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์  รักใคร่กลมเกลียว ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนิสิตใหม่และรุ่นพี่ภายในคณะ ภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่สร้างความสนุกสนานและสีสันมากมาย เช่น การเดินแฟชั่นโชว์, การแสดงความสามารถพิเศษของนักศึกษาและผู้เข้าประกวด, กิจกรรม Popular vote และการแสดงคอนเสิร์ต จากศิลปินดอกเหมย

อ่านข่าวโครงการ >>...

 

โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาสู่การพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 

      เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประจำคณะและหัวหน้างาน/แผนกงาน สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต สุทธิพร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน   ณ โรงเรียนเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-สุวรรณภูมิ และ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมบุคลากรให้สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและการบริหารองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ และนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรในทางบริหารจัดการต่อไป

อ่านข่าวโครงการ >>...

     เมื่อวันที่ 18- 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประจำคณะและหัวหน้างาน/แผนกงานสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น   นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอภาส  รักษาบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สิงคโปร์ ตามสถาบันต่างๆ ดังนี้ 1. สถาบันเทคนิคการศึกษา (Institute of Technical Education) และ 2. นันยางโพลีเทคนิค (Nanyang Polytechnic) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ  ส่งเสริมบุคลากรให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและการบริหารองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ และนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาในทางบริหารจัดการต่อไป

อ่านข่าวโครงการ >>...

 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม น้อมรำลึก พระคุณครู

 

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น      ได้จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์   วิชยุทธ  จันทะรี  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครู ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและศิษย์ และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเป็นการพัฒนาการศึกษาและสังคม บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความเคารพ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ผู้ซึ่งประสิทธิประสาทวิชาความรู้และอบรมจริยธรรมให้แก่ศิษย์ ในพิธียังมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา จำนวน 24 ทุน,การร้องเพลง “พระคุณที่สาม” และ “เทียนเล่มน้อย”, พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และ การประกวดพานไหว้ครู

อ่านข่าวโครงการ >>...

 

โครงการ ส่งเสริมคุณภาพจริยธรรมนักศึกษาและทำนุบำรุง ศิลปวันฒนธรรมท้องถิ่น

 

          แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างประสบการณ์ และทักษะการเรียนรู้ภูมิปัญญา ประเพณีให้แก่นักศึกษา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์คุณลักษณะบัณฑิตไทย โดยได้จัดที่ กลุ่มตีมีด ม่วงหวาน3 อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ระดับ ปวส. รุ่นที่ 1 และระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 2

กลุ่มที่ 1 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560  ระดับ ปวส.

กลุ่มที่ 2 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560   ระดับ ปริญญาตรี

 

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

           วันที่ 15  พฤษภาคม 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี  ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น

อ่านข่าวโครงการ >>...

 

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

         เมื่อระหว่างวันที่ 1-2  เมษายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่นักศึกษา  ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จำนวน 350 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 420 คน  กิจกรรมโครงการฯ มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ หัวข้อการเตรียมความพร้อมในกระบวนการสมัครงานและการทำงาน โดยคุณวิฑูร กมลนฤเมธ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  หัวข้อประสบการณ์และการทำงานอย่างมีความสุข โดยคุณชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมันขอนแก่น  หัวข้อการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์เดโช  แสนภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และหัวข้อเทคนิคการสมัครงานในยุคดิจิตอล ที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดย คุณกฤตภาส ณ พัทลุง จากบริษัทซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ ทราบกฏหมายเกี่ยวกับอาชีพเฉพาะ ตลอดทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

อ่านข่าวโครงการ >>...

 

 

โครงการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ครั้งที่ 4

          เมื่อระหว่างวันที่ 2-3  กุมภาพันธ์ 2560  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ครั้งที่ 4  ณ อาคาร 7 ชั้น 1  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์  ยาวระ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  ซึ่งโครงการฯดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเครือข่ายที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ทำข้อตกลงสัญญาความร่วมมือ (MOU) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีสถาบันเครือข่ายส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 21 สถาบัน  ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานนักศึกษา ให้ปรากฏแก่สาธารณชนและเผยแพร่ในระดับชาติต่อไป

อ่านข่าวโครงการ >>...

 

 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม น้อมรำลึก พระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2559

 

          วันที่ 16 มกราคม 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการ “วันครู” ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดเกียรติและระลึกถึงพระคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู อีกทั้งยังเพื่อให้ครูตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพครู และประพฤติตนให้เหมาะสม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูและประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและพัฒนาสังคม ตลอดจนเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อครู โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย

          เวลา 07.30 น. พิธีบวงสรวงพระพรหม และพิธีถวายอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี ผศ.ดร.โอภาส  รักษาบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำผู้บริหาร คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที พร้อมใจกันกราบพระบรมฉายาลักษณ์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้องทั่ววิทยาเขตขอนแก่น

          เวลา 09.30 น. พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ พิธีคารวะครูผู้เกษียณราชการ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกท่านได้นำมาลัยกรมอบให้แด่คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ  เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560  จากนั้นเป็นพิธีการทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความเคารพรัก ความอบอุ่น และการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เราชาวราชมงคลขอนแก่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 อ่านข่าวโครงการ>>...