ข้อมูลกลาง SAR ประจำปีการศึกษา 2559

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

ข้อมูลกลางระดับหลักสูตร

ลำดับที่ รายการเอกสาร

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
 

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน

  - ตัวบ่งชี้1.1สรุปรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

  - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
  - อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง 2558)
  - อส.บ.วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
  - อส.บ.วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
  - อส.บ.เทคโนโลยีออกแบบการผลิต(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
  - ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
  - ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
  - ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
  - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
  - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
  - ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
  - ค.อ.บ.วิศวกรรมการเชื่อม (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 2556)
  - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(รุ่น2558)

  - จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ทั้งหมด

  - จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินฯ

  - ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต

  - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม5)

 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

  - จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ทั้งหมด

  - จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ

  - จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร้จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)

  - จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ

  - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา

  - จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว

  - จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

  - จำวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร

  - จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ไม่รับรวมบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา)

  - ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

 

 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
 

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

รายงานจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2555-2559

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2555-2559

  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-คอมพิวเตอร์5ปี
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-เครื่องกลเทียบโอน
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-เทคโนโลยีออกแบบการผลิต
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-เทคโนโลยีอุตสาหการ
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-ไฟฟ้า5ปี
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-ภาษาอังกฤษ
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-โยธา5ปี
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-ออกแบบการผลิต
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-อิเล็กฯ5ปี
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-อุตสาหการ5ปี
  - บันทึก-ขอส่งสรุปผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร2559
  - สรุปผลความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-แยก13หลักสูตร

 

 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
 

 รายงานผลประเมินความพึงพอใจอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร

 ความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกสาขา

  - ความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร59-EIC
  - ความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร59-IDT
  - ความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร59-IPT2
  - ความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร59-IPT4
  - ความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร59-PDT
  - ความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร59-TCE
  - ความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร59-TEC
  - ความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร59-TEN
  - ความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร59-TEP
  - ความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร59-TID
  - ความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร59-TIE
  - ความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร59-TIW
  - ความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร59-TME

 

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
 

การบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2559

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-คอมพิวเตอร์5ปี
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-เครื่องกลเทียบโอน
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-เทคโนโลยีออกแบบการผลิต
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-เทคโนโลยีอุตสาหการ
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-ไฟฟ้า5ปี
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-ภาษาอังกฤษ
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-โยธา5ปี
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-ออกแบบการผลิต
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-อิเล็กฯ5ปี
  - ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-อุตสาหการ5ปี
  - บันทึก-ขอส่งสรุปผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร2559
  - สรุปผลความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตร-แยก13หลักสูตร

 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 

แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานด้านการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีงบประมาณปี 2559

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

  - ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  - ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

  - อส.บ.วิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม

 
     
อื่นๆ
     

 

ข้อมูลกลางระดับคณะ

ลำดับที่ รายการเอกสาร

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
   -  
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
   -  
องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
   -  
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   -  
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
   
องค์ประกอบที่ 6 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
   
อื่นๆ