โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาสู่การพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

 

      เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประจำคณะและหัวหน้างาน/แผนกงาน สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต สุทธิพร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน   ณ โรงเรียนเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-สุวรรณภูมิ และ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมบุคลากรให้สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและการบริหารองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ และนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรในทางบริหารจัดการต่อไป

อ่านข่าวโครงการ >>...

     เมื่อวันที่ 18- 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประจำคณะและหัวหน้างาน/แผนกงานสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น   นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอภาส  รักษาบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สิงคโปร์ ตามสถาบันต่างๆ ดังนี้ 1. สถาบันเทคนิคการศึกษา (Institute of Technical Education) และ 2. นันยางโพลีเทคนิค (Nanyang Polytechnic) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ  ส่งเสริมบุคลากรให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและการบริหารองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ และนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาในทางบริหารจัดการต่อไป

อ่านข่าวโครงการ >>...