โครงการการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่สถาบันเครือข่ายและศิษย์เก่า"การบริหารคุณภาพ (Quality Management)" วันที่ 3-4 ส.ค. 60

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

 

          วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่สถาบันเครือข่ายและศิษย์เก่า โดยมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ
1. การอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสอนอาจารยด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ และได้รับเกียรติจากท่านรองฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.โอภาส รักษาบุญเป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรฝึกอบรมได้แก่ อ สัมฤทธ์ ทิมา และคุณ กัญญา เมืองมณี เป็นวิทยากรบรรยาย
2.หัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม Labview ณ ห้อง18A302 อาคาร 18 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ประพันธ์  ยาวระ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.วิทยา ชำนาญไพรและ อาจารย์สิทธิเดช  เหล่าจูม เป็นวิทยากรบรรยาย
3.หัวข้อเรื่อง การบริหารคุณภาพ (Quality Management)  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร2 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร สุวิทย์ ธรรมแสง และ ดร.ชาญชัย เหล่าหา เป็นวิทยากรบรรยาย

 

อ่านข่าวโครงการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสอนอาจารยด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต >>...

อ่านข่าวโครงการเรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม Labview >>...

อ่านข่าวโครงการเรื่อง การบริหารคุณภาพ (Quality Management) >>...