โครงการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 5

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

          วันที่ 19 มกราคม 2561  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 15 ณ อาคาร 5 ชั้น 1  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญญาพร ดวงสา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการฯดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสถาบันเครือข่ายที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ทำข้อตกลงสัญญาความร่วมมือ (MOU) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีสถาบันเครือข่ายส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 22 สถาบัน ทั้งนี้การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ  วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งให้ปรากฏ แก่สาธารณชนและเผยแพร่ในระดับชาติต่อไป


ข่าว : พุทธศักดิ์ กำจร
ภาพ : ชำนาญ กมลสินธุ์, พุทธศักดิ์ กำจร, กัลยา ประจุทะเน, ศิรประภา  วงศ์วัฒนเดช