คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy Award 2018 ครั้งที่ 7

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

     เมื่อระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy Award 2018 ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.วิชิต สุทธิพร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ผู้ควบคุมทีม และตัวแทนนักศึกษา ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีเครือข่ายสถาบันการศึกษาผลิตครูช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน

โดยคณะครุศาสตร์ฯได้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 9 ประเภท ดังนี้
     1. การแข่งขันประเภทการสอน กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ วิจิตรรัตน์ ควบคุมทีมโดย อาจารย์สัมฤทธิ์ ทิมา
     2. การแข่งขันประเภทการสอน กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม นายธนดล บุญรัตน์ ควบคุมทีมโดย อาจารย์กรกนก วรหาญ
     3. การแข่งขันประเภทการสอน กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/ออกแบบ ได้แก่ นายเขมพศ เชิดทอง ควบคุมทีมโดย อาจารย์ภคพร ยอดศิริ
     4. การแข่งขันประเภทการสอน กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์ ได้แก่ นายณัฐวุฒิ บุญจันทร์ ควบคุมทีมโดย อาจารย์อดิศักดิ์ เดชป้องหา
     5. การแข่งขันประเภทการสอน กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นางสาวศุภรดา บุปผา ควบคุมทีมโดย อาจารย์ชุมพล เสนาพันธ์
     6. การแข่งขันประเภทสื่อประกอบการเรียนการสอน ด้านฮาร์ดแวร์/นวัตกรรม ได้แก่ นายกำธร วรรณชาติ และธนวัฒน์ กระบวนศรี ควบคุมทีมโดย อาจารย์สัมฤทธิ์ ทิมา
     7. การแข่งขันประเภทสื่อประกอบการเรียนการสอน ด้านซอฟต์แวร์ ได้แก่ นายศตวรรษ แก้วก่า และนายศุภชัย แสงบุญส่ง ควบคุมทีมโดย อาจารย์สัมฤทธิ์ ทิมา
     8. การแข่งขันประเภทการสอน ทุกกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ นายกมลเทพ เพียพยัคฆ์ ควบคุมทีมโดย อาจารย์ชาญ สิงห์แก้ว
     9. การแข่งขันประกวดการแสดงด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายชาตกานต์ ปะกังพะลัง นายภีรวัฒน์ สารีวงษ์ นายภูริพัฒน์ พลอาษา นางสาวฉัตรฑริการ ดีไพร นางสาวศรีญญา รอดด่าน และนางสาวจิดาภา โพธิชัย ควบคุมทีมโดย นายพุทธศักดิ์ กำจร และนางสาวดรุณี พรมทอง
     ทั้งนี้ในการแข่งขันฯ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขา รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน

ข่าว : พุทธศักดิ์ กำจร
ภาพ : พุทธศักดิ์ กำจร