โครงการส่งเสริมความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2561

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สโมสรลูกเสือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครู การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต สุทธิพร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  และมีอาจารย์ประพันธ์ ยาวระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 130 คน ทั้งนี้การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เกิดทักษะทางการลูกเสือ สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ไปจัดการฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว : พุทธศักดิ์ กำจร
ภาพ : พุทธศักดิ์ กำจร, สุภัทรชัย มีพร