บุคลากร

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

 

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน  173  คน 

          แบ่งเป็นสายวิชาการ  จำนวน 139 คน  สายสนับสนุน จำนวน 34 คน

          แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสุน