หลักสูตร

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

          เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปิดสอน 9 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย                ปริญญาตรี เปิดสอน 13 สาขาวิชา ประกอบด้วย
 
 • โปรแกรมวิชาช่างยนต์
 • โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน
 • โปรแกรมวิชาช่างท่อและประสาน
 • โปรแกรมวิชาออกแบบการผลิต
 • โปรแกรมวิชาช่างเครื่องกล
 • โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • โปรแกรมวิชาช่างก่อสร้าง
 • โปรแกรมวิชาช่างโยธา
 • โปรแกรมวิชาช่างกลเกษตร 
        

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต    (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 • สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   (ค.อ.บ.) หลักสูตร 4 ปี

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตร 4 ปี

 • สาขาวิชาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง 

 • สาขาวิชาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ  

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบการผลิต 

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล