ตรวจสอบหน่วยกิจกรรม

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

ระบบบริหารข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา

http://apps.kkc.rmuti.ac.th/stdaff/

 

แจ้งผลคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557  อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2553 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 กำหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นั้น

บัดนี้ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

โดยแผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

ลงในฐานข้อมูลระบบกิจกรรม และจัดทำสรุปคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบผลกิจกรรมของตนเอง

และเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง ให้นักศึกษาเข้าเช็คในระบบบริหารข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาที่ http://apps.kkc.rmuti.ac.th/stdaff/

หากนักศึกษาคนใดมีปัญหากรณีเข้าร่วมกิจกรรมจริงแต่ไม่ได้รับคะแนนหน่วยกิต

สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนในแบบฟอร์มคำร้องขอตรวจสอบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา

ได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ถ้าเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถแก้ไขคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้อีก และถือว่าคะแนนที่ได้นั้นถูกต้องแล้ว

 

สาขาวิชา โปรแกรมวิชา

ไฟล์สรุปผล (PDF)

ภาคเรียนที่ 3/2557

ไฟล์สรุปผล

ภาคเรียนที่ 1/2558

โปรแกรมวิชา ช่างก่อสร้าง Download (BT3-57) -
โปรแกรมวิชา ช่างโยธา Download (CT3-57) -
โปรแกรมวิชา อิเล็กทรอนิกส์ Download (EN3-57) -
โปรแกรมวิชา ช่างกลเกษตร Download (FM3-57) -
โปรแกรมวิชา ช่างท่อและประสาน Download (IP3-57) -
โปรแกรมวิชา ช่างกลโรงงาน Download (MM3-57) -
โปรแกรมวิชา ช่างยนต์ Download (MP3-57) -
โปรแกรมวิชา ช่างออกแบบการผลิต Download (PD3-57) -
โปรแกรมวิชา ช่างเครื่องกล Download (TM3-57) -
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล Download (EIC3-57) -
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ Download (IDT3-57) -
สาขาวิชา เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม Download (IPT3-57) -
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา Download (TCE3-57) -
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Download (TEC3-57) -
สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม Download (TEN3-57) -
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า Download (TEP3-57) -
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรมออกแบบการผลิต Download (TID3-57) -
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ Download (TIE3-57) -
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ Download (TIW3-57) -
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล Download (TME3-57) -