การจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร

Download File

PDF,.DOC

1 คู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา Download Form
2 คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร Download Form 
3 คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ Download Form 
4 คำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร Download Form 
5 คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร Download Form 
6 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา Download Form 
7 รายละเอียดการประดิษฐ์ Download Form 
8 สัญญาโอนลิขสิทธิ์ Download Form 
9 สัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร Download Form