เอกสารประกอบการสอน

×

ข้อความผิดพลาด

Notice: Undefined offset: 1 ใน counter_get_browser() (บรรทัด 76 ของ /home/ftermuti/public_html/main/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc)

อาจารย์ท่านใดมีความประสงค์จะเพิ่มไฟล์เอกสารประกอบการสอน ติดต่อได้ที่แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โทร.2140

สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา ชื่ออาจารย์ ชื่อรายวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์ เอกสารประกอบการสอนวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการเชื่อมประกอบ อาจารย์กรกนก วรหาญ วิธีการสอนทั่วไปสำหรับช่างอุตสาหกรรม